JP Kids - шаблон joomla Форекс

Muzikohrátky

Ve čtvrtek 15.11.2018 se uskuteční v MŠ v dopoledních hodinách"Muzikohrátky". Platba ze SRPD.

Kroužky ve šk.roce 2018/19

Od října budou probíhat na MŠ tyto kroužky:

Hudebně taneční kroužek - 1.lekce  - 17.10.2018

Anglický kroužek - každé pondělí.

Šachový kroužek - 4.10.. od 14,30-15,15 hod.

Logopedická poradna - 1.lekce po domluvě s rodiči, jinak vždy v pondělí 1x za 14 dnů.

Kroužek flétny - v tomto školním roce nebude . Málo přihlášených dětí.

Akce pro děti

Ve čtvrtek 25.října proběhne na MŠ polytechnické vzdělávání "Stavitel věží". Začátek v 9,00 hod. Vstupné platba SRPD.

 

Zápis do MŠ V-L

Zápis k předškolní docházce dětí do Mateřské školy Vyšní Lhoty

na školní rok 2018/19 proběhne 3.5.2018 v budově MŠ od 9,00 - 15,00 hod.

Zápis k předškolnímu vzdělávání provádí ředitelka školy podle stanovených kritérií, dítě do MŠ se přijímá na základě předložené:

a/ žádosti rodičů

b/ evidenčního listu dítěte  s ověřením povinného očkování / pro děti, které není PV povinné /nutno 

potvrzení o pravidelném očkování/ - přinést v den zápisu.

c/  přinést s sebou rodný list dítěte a OP ZZ k doložení trvalého bydliště

Žádost o přijetí k PV a evidenční list dítěte si můžete stáhnout na  stránkách školy nebo vyzvednout

 v MŠ/.

Naše MŠ nabízí:

a/ umístění dětí v posledním roce před nástupem do 1.roč. ZŠ - povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do 31.8.2018  pět let

b/ doplňující programy - logopedická poradna na škole - logopedická péče u dětí s poruchou výslovnosti

c/  výuka anglického jazyka

d/ hudebně taneční kroužek

e/ výuka "Hry na flétnu"

f/ šachový kroužek

Dále nabízí formou ŠVP "Putování s panem časem" - rozvoj komunikace - péče o správnou výslovnost,

předmatematickou a čtenářskou gramotnost, činnosti zaměřené na zrakové a sluchové vnímání, tělesný rozvoj a zdraví dítěte, metodu "Dobrého startu", která napomáhá k rozvoji grafomotoriky před vstupem do 1.roč. ZŠ a další dílčí projekty školy.

Mgr.Čerňáková Alena, řed.MŠ

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 "Povinné předškolní vzdělávání" od 5 let věku dítěte do zahájení povinné školní docházky, tzm., že i letos

od 1.ledna 2018 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let - k 31.8.2018, povinné předškolní vzdělávání - "PPV" od 1.9.2018.  Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. PPV se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost PV není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti - písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do MŠ písemně v " Docházko-

vém sešitu"  zapíše důvod absence.

Absence předem známá - z hlediska věcného /jaké skutečnosti odůvodňují uvolnit dítě/

                                           - z hlediska časového /rozsah a četnost přípustného uvolnění/

                                            - z hlediska kompetenčního / rodič je oprávněn rozhodnout o uvolnění/

                                            - hlediska administratívního / žádost o uvolnění dítěte/

 Absence nenadálá             - podmínky pro omlouvání a dokládání důvodů nepřítomnosti:

Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je prosté písemné vyjádření ZZ, případně mohou doložit nepřítomnost dítěte jiným způsobem u vedeným ve ŠŘ " školním řádu.

Začátek povinného předškolního vzdělávání je stanoveno v časovém rozmezí od 7,00 - 9,00 hod. 

 Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:

a/ Individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ

b/ vzdělávání v přípravné třídě ZŠ, pokud ji má škola zřízenou, a ve třídě přípravného stupně ZŠS

c/ vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve  které MŠMT povolilo PŠD dle § 38a ŠZ.

 Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit PPV způsobem podle písmene b/ nebo c/, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost PV dítěte. 

 Od září 2017 bylo zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí pocházejících ze spádového obvodu dané MŠ..

Od září 2018  přednostní přijímání dětí starších tří let tzm., že ke vzdělávání budou přijímány všechny

3-5 leté děti za spádové oblasti.

Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2018 činí 300,-Kč.

Děti, které plní PPV, mají vzdělávání bezplatné. 

 

Dokumenty ke stažení:

           

© 2015 - 2018 MŠ Vyšní Lhoty

web vytvořil Tomoszek.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr Michaela Neumahr