JP Kids - шаблон joomla Форекс

Lyžařský výcvik , Karneval

Lyžařský výcvik se bude konat 27.1- 31.1.2020. Informace na nástěnce.

Karneval se koná 1.2.2020 v 15  hod. v restauraci Maryčka za doprovodu "Myšky Klárky a veverky Terky."

 

Kroužky ve šk.roce 2019/20

Od října budou probíhat na MŠ tyto kroužky:

Hudebně taneční kroužek - 1.lekce  - 2.10.2019

Anglický kroužek - každé pondělí.

Šachový kroužek - 10.10.. od 14,30-15,15 hod.

Logopedická poradna - 1.lekce po domluvě s rodiči, jinak vždy v pondělí 1x za 14 dnů.

 

Zápis do MŠ V-L

Zápis k předškolní docházce dětí do Mateřské školy Vyšní Lhoty

na školní rok 2019/20 proběhne 13.5.2019 v budově MŠ od 9,00 - 15,00 hod.

Zápis k předškolnímu vzdělávání provádí ředitelka školy podle stanovených kritérií, dítě do MŠ se přijímá na základě předložené:

a/ žádosti rodičů

b/ evidenčního listu dítěte  s ověřením povinného očkování / pro děti, které není PV povinné /nutno 

potvrzení o pravidelném očkování/ - přinést v den zápisu.

c/  přinést s sebou rodný list dítěte a OP ZZ k doložení trvalého bydliště

Žádost o přijetí k PV a evidenční list dítěte si můžete stáhnout na  stránkách školy nebo vyzvednout

 v MŠ/.

Naše MŠ nabízí:

a/ umístění dětí v posledním roce před nástupem do 1.roč. ZŠ - povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do 31.8.2019  - 5 let

b/ doplňující programy - logopedická poradna na škole - logopedická péče u dětí s poruchou výslovnosti

c/  výuka anglického jazyka

d/ hudebně taneční kroužek

e/ šachový kroužek

Dále nabízí formou ŠVP "Putování s panem časem" - rozvoj komunikace - péče o správnou výslovnost,

předmatematickou a čtenářskou gramotnost, činnosti zaměřené na zrakové a sluchové vnímání, tělesný rozvoj a zdraví dítěte, metodu "Dobrého startu", která napomáhá k rozvoji grafomotoriky před vstupem do 1.roč. ZŠ a další dílčí projekty školy.

Mgr.Čerňáková Alena, řed.MŠ

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 "Povinné předškolní vzdělávání" od 5 let věku dítěte do zahájení povinné školní docházky, tzm., že i letos

od 1.ledna 2019 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let - k 31.8.2019, povinné předškolní vzdělávání - "PPV" od 1.9.2019.  Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. PPV se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost PV není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti - písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do MŠ písemně v " Docházko-

vém sešitu"  zapíše důvod absence.

Absence předem známá - z hlediska věcného /jaké skutečnosti odůvodňují uvolnit dítě/

                                           - z hlediska časového /rozsah a četnost přípustného uvolnění/

                                            - z hlediska kompetenčního / rodič je oprávněn rozhodnout o uvolnění/

                                            - hlediska administratívního / žádost o uvolnění dítěte/

 Absence nenadálá             - podmínky pro omlouvání a dokládání důvodů nepřítomnosti:

Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je prosté písemné vyjádření ZZ, případně mohou doložit nepřítomnost dítěte jiným způsobem u vedeným ve ŠŘ " školním řádu.

Začátek povinného předškolního vzdělávání je stanoveno v časovém rozmezí od 7,00 - 7,30 hod.

 Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:

a/ Individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ

b/ vzdělávání v přípravné třídě ZŠ, pokud ji má škola zřízenou, a ve třídě přípravného stupně ZŠS

c/ vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve  které MŠMT povolilo PŠD dle § 38a ŠZ.

 Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit PPV způsobem podle písmene b/ nebo c/, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost PV dítěte. 

 Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2019 činí 300,-Kč.

Děti, které plní PPV, mají vzdělávání bezplatné. 

 

Dokumenty ke stažení:

           

© 2015 - 2018 MŠ Vyšní Lhoty

web vytvořil Tomoszek.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr Michaela Neumahr