Skip to main content

Charakteristika MŠ

Základní údaje

Umístění školy v obci: na okraji města nebo obce, na vedlejší ulici, v klidové zóně

Druh provozu školy: Celodenní

Velikost školy: jednotřídní - kapacita 28 dětí

Počet školních budov: jedna

Venkovní areál školy: oplocený komplex budov, sportovní hřiště, zahrada/park

Dlouhodobý plán školy

Oblast etická: Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému, tlumit projevy násilí a ubližování

Oblast fyzických sil: Posilování pohybových aktivit k posilování organismu

Zdravý životní styl: Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví a vytváření zdravých životních návyků

Oblast komunikační: Rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností, péče o správnou výslovnost

Oblast pracovní: Zdokonalování pracovních činností při rozvíjení sebeobslužných, úklidových, polytechnických, přírodovědných prací a poznávacích experimentů

Oblast rozumová: Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání a pozornost, zrakové a sluchové paměti, předmatematickou a čtenářskou gramotnost

Oblast estetická: Rozvíjení kulturně-estetických dovedností, vytváření základů estetického vztahu ke světu, k životu, kultuře a umění

Oblast environmentální: Utváření pozitivních postojů k životnímu prostředí

Klub předškoláků: Porovnat svůj výkon s vrstevníky, hodnotit svůj výkon, rozvíjet komunikativní dovednosti v závislosti na přípravě vstupu do školy