JP Kids - шаблон joomla Форекс

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole v měsíci červenci a srpnu 2020

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání při přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu takto:

• Úplata za měsíc červenec Kč 150,--

• Úplata za měsíc srpen Kč 0,--

Děti přihlášené k letnímu provozu MŠ uhradí úplatu i stravné nejpozději do 30. 6. 2020 v hotovosti. 

 

Provoz MŠ o letních prázdninách

Provoz MŠ bude v měsíci červenci 1. 7. do 10. 7. 2020

Od 13. 7. do 31. 7. 2020 bude MŠ uzavřena
V měsíci srpnu 2020 bude MŠ uzavřena

Nový školní rok začíná 1. 9. 2020

 

Stanovení úplaty pro školní rok 2020/2021

Mateřská škola Vyšní Lhoty, příspěvková organizace, okres Frýdek-Místek

Č. j.:23/2020

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 takto:

1. neomezená celodenní docházka  400,- Kč

2. děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ  300,- Kč

3. děti, které od počátku šk.roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pěti let, tzm. do doby, kdy dítě zahájí PŠD v ZŠ  0,- Kč

přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní v měsíci 

výše úplaty bude stanovena k 1. 5. 2021

 

Ve Vyšních Lhotách dne: 9. 6. 2020

Silvie Ivánková

ředitelky školy

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ - POKYNY

Znovuotevření MŠ  po dohodě se zřizovatelem je naplánováno na 25.5.2020. Podmínky pro provoz mateřských škol v době šíření COVID-19 vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je možné si prohlédnout ZDE. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění naleznete ZDE.

 

Výše úplaty za dobu uzavření MŠ bude snížena, a to v souladu s §6 odst.5 vyhlášky č.14/2005 Sb.,  o předškolním vzdělávání.

 

Cizí strávnici: obědy z hygienických důvodů ( COVID-19) nebudou cizím strávníkům poskytovány.

 

Informace pro rodiče: Zřizovatel MŠ OÚ VL plánuje v nejbližší době zahájení výstavby nového parkoviště u budovy MŠ. Z hlediska bezpečnosti může dojít k omezení, nebo přerušení provozu MŠ.  

 

V případě nutnosti volejte 728128185

 

Podmínky otevření MŠ

 

Kroužky ve šk.roce 2019/20

Od října budou probíhat na MŠ tyto kroužky:

Hudebně taneční kroužek - 1.lekce  - 2.10.2019

Anglický kroužek - každé pondělí.

Šachový kroužek - 10.10.. od 14,30-15,15 hod.

Logopedická poradna - 1.lekce po domluvě s rodiči, jinak vždy v pondělí 1x za 14 dnů.

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Zápis k předškolní docházce dětí do Mateřské školy Vyšní Lhoty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomností dětí a zákonných zástupců.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

 

Podání žádosti

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání s přílohami je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy b5bk4et,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  3. poštou, na adresu školy MŠ Vyšní Lhoty,p.o., okres Frýdek – Místek, Vyšní Lhoty 232, 73951,
  4.  výjimečně osobní podání ve škole Po, St 8–10h

Přihláška ke stažení na /www.msvysni.cz/

Přílohy:

- kopie rodného listu dítěte,

- doložení řádného očkování dítěte (prohlášení a kopie očkovacího průkazu)

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte) nar. (XX.X.XXXX.), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu            

 Podpis zákonného zástupce

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Dětský očkovací kalendář naleznete ZDE.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné vyjádření nebo potvrzení lékaře.


Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Vyšní Lhoty naleznete ZDE.


Seznam dětí přijatých k PV bude vyvěšen nejpozději dne 29.května 2020.

 

 Ivánková Silvie, řed.MŠ

 

 

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 "Povinné předškolní vzdělávání" od 5 let věku dítěte do zahájení povinné školní docházky, tzn., že i letos

od 1.ledna 2020 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let - k 31.8.2020, povinné předškolní vzdělávání - "PPV" od 1.9.2020.  Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. PPV se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost PV není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti - písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do MŠ písemně v " Docházko-

vém sešitu"  zapíše důvod absence.

Absence předem známá - z hlediska věcného /jaké skutečnosti odůvodňují uvolnit dítě/

                                           - z hlediska časového /rozsah a četnost přípustného uvolnění/

                                            - z hlediska kompetenčního / rodič je oprávněn rozhodnout o uvolnění/

                                            - hlediska administratívního / žádost o uvolnění dítěte/

 Absence nenadálá             - podmínky pro omlouvání a dokládání důvodů nepřítomnosti:

Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je prosté písemné vyjádření ZZ, případně mohou doložit nepřítomnost dítěte jiným způsobem u vedeným ve ŠŘ " školním řádu.

Začátek povinného předškolního vzdělávání je stanoveno v časovém rozmezí od 7,00 - 7,30 hod.

 Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:

a/ Individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ

b/ vzdělávání v přípravné třídě ZŠ, pokud ji má škola zřízenou, a ve třídě přípravného stupně ZŠS

c/ vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve  které MŠMT povolilo PŠD dle § 38a ŠZ.

 Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit PPV způsobem podle písmene b/ nebo c/, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost PV dítěte. 

 Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2020 činí 300,-Kč.

Děti, které plní PPV, mají vzdělávání bezplatné. 

 

Dokumenty ke stažení:

           

© 2015 - 2018 MŠ Vyšní Lhoty

web vytvořil Tomoszek.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr Michaela Neumahr