JP Kids - шаблон joomla Форекс

Charakteristika školy

 

 Charakteristika školy

 

 Základní údaje

 

Umístění školy v obci: na okraji města nebo obce, na vedlejší ulici, v klidové zóně

 

Druh provozu školy: Celodenní

 

Velikost školy: jednotřídní - kapacita 28 dětí

 

Počet školních budov: jedna

 

Venkovní areál školy: oplocený komplex budov, sportovní hřiště, zahrada/park

 

2.2 Dlouhodobý plán školy

 

Oblast etická:                            Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému, tlumit projevy                                                         násilí a ubližování

 

Oblast fyzických sil:                  Posilování pohybových aktivit k posilování organismu

 

Zdravý životní styl:                    Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví a vytváření                                                                      zdravých životních návyků

 

Oblast komunikační:                Rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností, péče o                                                                    správnou výslovnost

 

Oblast pracovní:                        Zdokonalování pracovních činností při rozvíjení sebeobslužných,                                                                  úklidových, polytechnických, přírodovědných prací a poznávacích                                                                experimentů

 

Oblast rozumová:                     Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání a pozornost,                                                                zrakové a sluchové paměti, předmatematickou a čtenářskou                                                                          gramotnost

 

Oblast estetická:                       Rozvíjení kulturně-estetických dovedností, vytváření základů                                                                          estetického vztahu ke světu, k životu, kultuře a umění

 

Oblast environmentální:          Utváření pozitivních postojů k životnímu prostředí

 

Klub předškoláků:                     Porovnat svůj výkon s vrstevníky, hodnotit svůj výkon, rozvíjet                                                                         komunikativní dovednosti v závislosti na přípravě vstupu do školy

 

 

 

 

© 2015 - 2018 MŠ Vyšní Lhoty

web vytvořil Tomoszek.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr Michaela Neumahr